KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OID 01/03

NAZWA PROCESU

           WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA SPRAWY

          Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarcze

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa  z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)

- ustawa z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)

-  ustawa z dnia 2 lipca 2004r.- Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek EDG-1 o dokonanie wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami


III.
OPŁATY

 

Nie pobiera się

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie złożonego wniosku wydane jest zaświadczenie o wpisie lub zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Zaświadczenie wraz z kopią wniosku przesyłane jest do:

- Urzędu Skarbowego,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub centrali KRUS,

- Urzędu Statystycznego

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie


VI.
TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

Odbiór zaświadczenia o wpisie lub zmianie w ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę bądź za pośrednictwem poczty – za dowodem doręczenia. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Tomasz Pałasz - Podinspektor ds. obsługi interesantów i działalności gospodarczej tel. 063 2793116

 

RO.OID 01/03

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1