KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OK 01/01

NAZWA PROCESU

Wydawanie decyzji administracyjnych

Nazwa sprawy

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych

Nr strony

1/1

 

 

RO.OK 01/01

Strona 1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zmianami/,

- Uchwała Nr  0007.39.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta lub pok. nr 11 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wraz z następującymi załącznikami :

1.       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

2.       Dokument potwierdzający  tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3.       Pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku , jeżeli, punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  (a więc – zgodnie z treścią § 3 pkt 4 lit.b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,poz.690) - zawierającym dwa lub więcej mieszkań),

4.       Decyzje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019r., poz. 1252).

 

 III. OPŁATY

  1   Opłata skarbowa – nie pobiera się.

       2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

a)  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą wnoszą opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

•    525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

•    525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

•    2. l00 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

b) Przedsiębiorcy już prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę ustaloną na podstawie składanych przez nich do 31 stycznia każdego  roku oświadczeń o wartości  sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłata wnoszona w 3 ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września).

Wysokość opłat dla tych przedsiębiorców wynosi:

•    dla napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł - 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

•    dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł - 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

•    dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77.000zł. - 2,7% wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi w poprzednim roku nie przekroczyła podanych wyżej wartości progowych wnoszą opłatę w wysokości podstawowej

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na Rachunek  Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie  Nr    24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

 

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

1)  Złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) Zezwolenia udziela Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji ,

3) Odmowa wydanie decyzji następuje w drodze decyzji Burmistrza,

4) Podmioty posiadające zezwolenia zobowiązane są do corocznego składania w terminie do 31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiszczenia w trzech ratach opłaty za bieżący rok.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zezwolenia wydaje  się oddzielnie na sprzedaż napojów przeznaczonych do  spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne) oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i inne punkty handlu detalicznego) oraz na poszczególne kategorie napojów alkoholowych:

   -  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

   -  od 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

   -  powyżej 18 % zawartości alkoholu.

2.  Zezwolenia na sprzedaż napojów wydaje się na minimum:

     -  2 lata - zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

    -  4 lata - zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie wskutek nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi lub innych przyczyn wskazanych art.18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

4.  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło wskutek nie złożenia w terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku lub nie dokonania w przewidzianych terminach opłaty za korzystanie  z zezwolenia,  może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie  zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Inspektor ds. obsługi rady i jej organów (pok. nr 11) tel. 0632791768 lub601 052 09