KARTA  SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770 e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO-PK03

NAZWA PROCESU

Przyznawanie stypendiów sportowych

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o Sporcie Kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. nr 155 poz. 1298 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1208 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku  o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała nr XL/268/2006 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy i Miasta Tuliszków

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi sukcesy zawodników co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

III. OPŁATY

- brak opłat

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

- Wnioski o stypendia sportowe dla zawodnika mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia oraz mieszkańcy Gminy i Miasta Tuliszków. Stypendium może otrzymać zawodnik który był reprezentantem Polski lub brał udział w sportowej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnokrajowym. Zawodnik musi posiadać statut amatora i kontynuować naukę jest w wieku od 14 do 23 lat, reprezentuję dyscyplinę sportu biorącą udział w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego, nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego z budżetu państwa lub samorządu innego szczebla, zobowiązała się do realizacji programu szkolenia określonego przez Klub Sportowy, którego jest członkiem

Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków powołuje zarządzeniem Komisje Stypendialną. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu przyznając środki na okres 1 roku w kwocie nie większej niż 200 zł miesięcznie.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 21 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego

VII. INFORMACJE DODATKOWE

brak

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Tomasz Pałasz- Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. nr 26)

tel. 0632791777

 

 

RO-PK 03

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.