KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO-PK 01/06

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA SPRAWY

Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o Sporcie Kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. nr 155 poz. 1298 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1208 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała nr XIV/96/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2008/2009 Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY


Formularz oferty można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie lub

pobrać ze strony internetowej urzędu


II. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta konkursowa przygotowana na formularzu wraz z załącznikami

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

b) aktualny statut;

c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;

d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.

III. OPŁATY

- brak opłat

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

Burmistrz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Zainteresowani składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu G. i M. Tuliszków ofertę na realizację zadania.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza rozpatruje w terminie określonym w regulaminie złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po rozpatrzeniu komisja przedstawia swoją propozycję burmistrzowi, do którego należy ostateczna decyzja o przyznaniu środków na realizację zadania. Z podmiotami, które wygrały konkurs zostaje podpisana umowa na realizację zadań gminy

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 21 dni od ostatecznego dnia na złożenie oferty.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego

VII. INFORMACJE DODATKOWE

brak

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Tomasz Pałasz- Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. nr 26)

tel. 063 2791 777

 

 

RO-PK 01/06

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1