obrazekobrazek

 

KARTA SPRAWY   

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY  

Formularze wniosków można otrzymac w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl. Wnioski przyjmowane sa w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Gminy i Miasta
w  Tuliszkowie,   Plac  Powstańców  Styczniowych  1863 r.   nr  1,   62-740   Tuliszków  lub   pocztą   elektroniczną  na  adres   e-mail:   planowanie@tuliszkow.pl

II WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III OPŁATY

Oplata skarbowa w wysokości:

 1) od wypisu:

                  a) do 5 stroN  - 30,00 zl

                  b) powyżej 5 stron - 50,00 zl 

  2) od wyrysu:

                  a) za kazdą wchodzącą  w sklad wyrysu pelną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A4  -    20,00 zl

                   b) nie więcej niż  -  200,00 zl

wnosi  się  w  kasie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Tuliszkowie -  pokój  nr  6 lub na konto Urzędu Gminy i Miasta: Bank Społdzielczy Konin O/Tuliszkow numer 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

IV SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.      Odszukanie numeru dzialki/dzialek na mapie ewidencyjnej.

2.      Zlokalizowanie dzialki na planszy planu zagospodarowania przestrzennego.

3.      Odczytanie przeznaczenia dzialki.

4.      Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie dotyczy

VII  INFORMACJE  DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu ulatwi kontakt z wnioskodawca.

VIII OSOBA ZALATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej -Paulina Rusek, 
 pokoj 21, e-mail: planowanie@tuliszkow.pl,  tel. 063 279 17 82