obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG.MKG 10/08

 

NAZWA PROCESU

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

NAZWA PROCESU

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.),

. Ustawa z dnia 10 mają 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.),                                                                                                                  

 . Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.),

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze  zm.).

. Uchwała Nr XL/199/98 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, ustanowienia odrębnej własności lokali, obciążania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, stosowania bonifikat o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

I.SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wnioski dot. oferty zbycia nieruchomości przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek,

- dane dotyczące nieruchomości (numer działki, powierzchnia, położenie).

III. OPŁATY

Nie dotyczy.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.Nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze umowy notarialnej:

-negocjacje z właścicielami nieruchomości,

-podjęcie uchwały przez radę o nabyciu nieruchomości,

-dostarczenie dokumentów do Notariusza,

-sporządzenie umowy notarialnej.

2.Nabywanie nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnych:

-uregulowanie tytułu prawnego na rzecz Skarbu Państwa oraz urządzenie księgi wieczystej,

-zebranie stosownych dokumentów i przekazanie ich wraz z wnioskiem do Wojewody w celu wydania decyzji komunalizacyjnej,

3.Nabywanie nieruchomości zajętych pod drogi na podstawie przepisów ustawy  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

-wykonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną,

- zebranie dokumentów potwierdzających istnienie drogi publicznej na dzień 31 grudnia 1998 r.,

- przekazanie dokumentów wraz z wnioskiem do Wojewody w celu wydania decyzji stwierdzającej, 

   że grunt stanowi własność gminy.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podejmowane czynności w celu uregulowania tytułu własności na rzecz gminy wymagają postępowań wyjaśniających i zebrania wielu dowodów, co powoduje że każda ze spraw załatwiana jest w innym terminie.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

14 dni od decyzji Wojewody.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwia załatwienie sprawy.

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds.  mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Maria Nawrocka, pokój nr 22,  tel. (063) 2791783.