obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG.MKG 10/04

NAZWA PROCESU

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

NAZWA PROCESU

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ

 

PODSTAWA PRAWNA

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.),

. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.Nr 16, poz. 93 ze zm.),

.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.),

. Uchwała Nr XL/199/98 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, ustanowienia odrębnej własności lokal, obciążania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, stosowania bonifikat o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.

II.WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek,

- dowód osobisty,

- numer identyfikacji podatkowej.

III. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h).

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W ustawie o gospodarce nieruchomościami jako zasadę przyjęto, że nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu. Wyjątki od tej zasady zapisane zostały m.in. w art. 37 ust. 2 w/w ustawy np. gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części  jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby  wnioskującej o nabycie.

1.       Podjęcie uchwały przez  Radę Miejską o zbyciu nieruchomości w formie bezprzetargowej.

2.       Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

3.       Wykonanie odpisu z księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.

4.       Wykonanie wypisu i wyrysu, wykazu zmian gruntowych przez organ prowadzący ewidencję gruntów.

5.       Spisanie protokółu uzgodnień.

6.    Dostarczenie dokumentów do Notariusza.

7.    Zawiadomienie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

8.   Sporządzenie umowy notarialnej.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy poszczególnych czynności dotyczących sprzedaży określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, rozstrzygnięcie nie następuje w formie decyzji.

Odwołanie nie przysługuje.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu ułatwi  kontakt z nabywcą nieruchomości.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

 Maria Nawrocka,, pokój nr 22, tel. (063) 2791783