obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG.MKG.10/03

NAZWA PROCESU

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

NAZWA PROCESU

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.),

. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),                                     

 . Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze  zm.).

. Uchwała Nr XL/199/98 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, ustanowienia odrębnej własności lokali, obciążania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, stosowania bonifikat o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Dokumenty przyjmowane są w pok. nr 22 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- dowód osobisty,

- dowód wniesienia wadium,

- pełnomocnictwo notarialne w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nabycie nieruchomości nie może stawić się osobiście na przetargu,

- numer identyfikacji podatkowej nabywcy.

III. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy o opłacie skarbowej).

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości jest jego prawidłowe ogłoszenie.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu , a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

1.  Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o sprzedaży nieruchomości.

2.  Oszacowanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawce majątkowego.

3.  Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21dni.

W wykazie nieruchomości zamieszcza się m.in. informację  o terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku dla tych osób nie może być krótszy niż  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

4.   Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o  zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie w prasie codziennej ogólnokrajowej.

5. Ustalenie komisji przetargowej.

 Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od  3 do 7 osób wyznacza właściwy organ.

6. Przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokółu z przeprowadzonego przetargu.

7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.

7. Dostarczenie Notariuszowi dokumentów do sporządzenia umowy notarialnej.

8. Zawiadomienie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Zawarcie aktu notarialnego.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy poszczególnych czynności przy sprzedaży nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomości oraz rozporządzenie o przeprowadzeniu przetargu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, rozstrzygnięcie nie następuje  w formie  decyzji.

Odwołanie nie przysługuje.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

-Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt z nabywcą nieruchomości. 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Maria Nawrocka, pokój nr 22, tel. (063) 2791783