KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RRG.MKG 10/02

NAZWA PROCESU

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

NAZWA SPRAWY

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze  zm.),

• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z  2000 r. Nr 80, ze zm.),

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532 ze  zm.),

Uchwała Nr XL/199/98 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, ustanowienia odrębnej własności lokali, obciążania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, stosowania bonifikat o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

 

Dokumenty  przyjmowane są w pok nr 22 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę,

- dowód osobisty,

- numer identyfikacji podatkowej,

- umowa najmu.

III. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h)

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

1.       Podjęcie uchwały przez Radę Miejską  o sprzedaży lokali mieszkalnych i ustanowieniu odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych.

2.       Uzyskanie  zaświadczenia od  Starosty, że dany lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o własności lokali.

3.       Oszacowanie wartości lokal oraz sporządzenie opisu nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

4.       Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni.

W wykazie nieruchomości zamieszcza się m.in. informację o terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku dla tych osób nie może być krótszy niż niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

5.       Zawiadomienie najemców lokali mieszkalnych o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu

nieruchomości w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż

21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6.       Złożenie oświadczenia przez najemców lokali mieszkalnych, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

7.       Wykonania odpisu z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.

8.       Wykonania wypisu i wyrysu, wykazu zmian gruntowych w Starostwie Powiatowym.

9.       Spisanie protokółu uzgodnień.

10. Sporządzenie umowy notarialnej.

 

V. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAW:

 

Do wyodrębnienia własności lokali i ich sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

        Ustawa o własności lokali nie przewiduje załatwiania tych spraw w oparciu o przepisy Kodeksu

        postępowania administracyjnego.

        Jedynie przy doręczaniu zawiadomień najemcom o przeznaczeniu lokalu do zbycia stosuje się przepisy

         Kodeksu postępowania administracyjnego (art 34 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

        Nie dotyczy.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Rozwoju Gospodarczego – inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

        Maria Nawrocka,  pokój nr 22, tel. (063) 2791783

 

 

RRG.MKG 10/02

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1