KARTA PRZEBIEGU PROCESU

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

tel.: (63) 279 31 16, fax.: (63) 279 17 70, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

NAZWA PROCESU

UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM  DROGI GMINNEJ

Nr strony

1/2

DANE WEJŚCIOWE

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego                                      (t.j. -   Dz. U. z  2017 r. , poz. 1257),
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                     ( tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 1440  ze  zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.1264 )
  • Uchwała nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r. w    sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr  1.

 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawierający:
- nazwę i adres wnioskodawcy
- powierzchnię reklamy,
- proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy
- planowany okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym
- planowany okres zajęcia pasa drogowego związany z montażem reklamy
Do wniosku należy dołączyć
1.projekt reklamy z wymiarami
2.szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy w pasie drogowym
3.szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego w związku z mocowaniem reklamy
4.zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót.
5.Stosowne upoważnienia

 

III. OPŁATY

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z Uchwałą nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r. w    sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Przeprowadzenie  wizji lokalnej przez pracownika UG i M Tuliszków

- Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej .

 

DANE WYJŚCIOWE

 

V.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

     W terminie  do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz  wymaganych dokumentów  .

 

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

 

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

  

-  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą
   
może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

-  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w

    Biurze  Obsługi Interesanta 

-   Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej

    opłaty.
-   Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu z 

     zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

VIII.  OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Rozwoju Gospodarczego –    Justyna Tomczyk – podinspektor ds. drogownictwa, pok. nr 24, tel. (63) 279 17 67

 

 

Wydanie IV z dnia 18.09.2017 r.

Strona 2/2