KARTA PRZEBIEGU PROCESU

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

tel.: (63) 279 31 16, fax.: (63) 279 17 70, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

NAZWA PROCESU

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

Nr strony

1/2

DANE WEJŚCIOWE

 

PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego                           (t.j. -   Dz. U. z  2017 r. , poz. 1257)

·         Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt.1 i 2, ust. 3,4,5,10 , 11,13,13a ,15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 1440  ze  zm.)

·         § 1 ust. 2,3,4,5 i 6 oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego                                           (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.1264 )

·         Uchwała nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r. w    sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

 I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych  1863 r. nr 1.

II.WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego  drogi gminnej  zawierający :
- nazwę i adres wnioskodawcy
- lokalizacja zajętego odcinka pasa drogowego
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego
- planowany okres zajęcia pasa drogowego
- rodzaj urządzeń infrastruktury technicznej umieszczany w pasie drogowym
- powierzchnia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym
- planowany okres umieszczenia urządzenia

Do wniosku należy dołączyć:
1.szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów

   planowanej powierzchni zajęcia  pasa drogowego
2.zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub

   ogranicza widoczność na drodze  lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu

   pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji  ruchu to informacja o sposobie

   zabezpieczenia robót.
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie

   drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji

   architektoniczno-budowlanej (kserokopia tych dokumentów)

4.Stosowne upoważnienia

 

III. OPŁATY

 

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z Uchwała nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Przeprowadzenie  wizji lokalnej przez pracownika UG i M Tuliszków

     - Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej .

 

 

DANE WYJŚCIOWE

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

    W terminie  do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz  wymaganych dokumentów  .

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

       

-  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą
    może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

-  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i

    złożenia w  Biurze  Obsługi Interesanta 

-   Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej

    należnej opłaty.
-   Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie

     terminu z zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Rozwoju Gospodarczego – Justyna Tomczyk – podinspektor ds. drogownictwa, pok. nr 24, tel. (63) 279 17 67

               

 

Wydanie IV z dnia 18.09.2017 r.

Strona 2/2