KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/11

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ DLA OSOBY DOROSŁEJ

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska ,bądź ustalenie pisowni,
  2.  dokument stwierdzający tożsamość do wglądu,
  3. odpis zupełny aktu urodzenia,
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim),
  5. odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (jeśli dotyczy)
  6. ze złożenia odpisów  z akt zwolnione są osoby, których akty figurują w USC Tuliszków

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.

-        za wydanie decyzji o zmianie imienia (imion) , nazwiska. -   37, 00 

-     za wydanie decyzji ustalającej pisownię imienia ,  nazwiska  -   22, 00 zł

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie decyzji  w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska bądź ustalenia pisowni.
  2. Przesłanie decyzji   do właściwego urzędu stanu cywilnego ze względu na miejsce

 sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa celem zamieszczenia wzmianki dodatkowej

 o zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imienia.

  1. Zawiadomienie o zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imienia  następujące organy:

- Właściwy Urząd Skarbowy,

- Policję

- Wojskową Komendę Uzupełnień

- Organ ewidencji ludności,

-         Krajowy Rejestr Karny.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 Do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem  

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 Dzieci pełnoletnie pragnące zmienić nazwisko wraz z rodzicami składają odrębne wnioski.

  Każde z małżonków składa odrębnie wniosek o zmianę nazwiska.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 – Za-ca Kierownika USC Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

 

 

RO-USC 06/11

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1