KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/08

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

 POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. :Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

I.        SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie
  2. Do wglądu:

     - wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa

     - dokument stwierdzający tożsamość

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.

   -  za oświadczenie    -   11, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  2. Wpisanie adnotacji (przypisek)  do aktu małżeństwa o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

        Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

    Nie przysługuje

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa zainteresowana

  powinna złożyć wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku

  sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 – Z-ca Kierownika USC Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

 

RO-USC 06/08

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1