KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/06

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

 ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU
MAŁŻEŃSKIEGO

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. :Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

I.       SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie związku

małżeńskiego

  1.  Załączniki: 

     - dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.

     -     za wydaną decyzję    -   39, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie związku małżeńskiego.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Wniosek do Sądu Rejonowego w Turku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania decyzji na skrócenie miesięcznego

 terminu na zawarcie małżeństwa.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

brak

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

 Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 –  Z-ca Kierownika USC Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71

RO-USC 06/06

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona1/1