KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/05

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

  WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. :Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

I.      SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg  aktu sporządzonego za granicą:

- aktu urodzenia

- aktu małżeństwa

- aktu zgonu

  1.  Załączniki:

    - oryginalny odpis zagraniczny aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język

       polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub aktu stanu cywilnego w wersji

                   międzynarodowej

     - dokument stwierdzający tożsamość do wglądu

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000  0010.

      -    za wydaną decyzję    -   50, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie decyzji o wpisaniu do  księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
  2. Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

 Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 –  Z-ca Kierownika USCC  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

 

RO-USC 06/05

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1