obrazek

 

KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/04

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. :Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

I.              SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71, Biuro Obsługi Interesanta.

II.   WYMAGANE DOKUMENTY

            1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

2. Załączniki:

    - dokument stanowiący podstawę do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego

                   określony przez Kierownika USC

    - dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000  0010.

         -   za wydaną decyzję    -   39, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie decyzji dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
  2. Wpisanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego (przypisek do aktu stanu cywilnego).

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. INFORMACJE DODATKOWE         

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 – Z-ca Kierownika USC Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

 

RO-USC 06/04

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1