obrazek

KARTA SPRAWY

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

R0-USC 06/03

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

 ZAWARCIE ZWIĄZKUMAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 1§2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. :Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami, art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską   i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U.  z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

I.      SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. W przypadku panny i kawalera:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość

2.W przypadku osób rozwiedzionych:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

-        odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję

 wyroku sądu

 Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość.

             3. W przypadku wdowców:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

- odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka

Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość.

4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

-odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, lub odpis aktu urodzenia w wersji międzynarodowej

 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy

               organ kraju cudzoziemca lub postanowienie sadu rejonowego zwalniające od

               obowiązku  przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia

                małżeństwa.

             Do wglądu:

             - dokumenty stwierdzające tożsamość

         5. Załączniki:

Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia małżeństwa wyznaniowego    zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

III. OPŁATY

  Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000   0010.

     -  za sporządzenie aktu małżeństwa    -   84, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2. Wpisanie  aktu małżeństwa do księgi małżeństw.
  3. Wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne  trzy miesiące.

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 - Z-ca Kierownika USC Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

RO-USC 06/03

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1