obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 02

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAłŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

DANE WEJŚCIOWE 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) art. 76-79, 84-85.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) art. 1 § 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 i 88
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze. zm.)
4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180). 

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

RefeRat Ogólno-Organizacyjny, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II.WYMAGANE DOKUMENTY

dokument tożsamości
- zapewnienie
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może
zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. 

III. OPŁATY

. 84, 00  zł - sporządzenie aktu małżeństwa;

. 39,00 zł - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;

. Opłata dodatkowa

.1000,00 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC

Opłatę należy uiścić  w kasie urzędu (parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy  i  Miasta Tuliszków  BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000   0010. 

I. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

 

DANE WYJŚCIOWE

II.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2.

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt  /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

    Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

    Oczekiwane 100%