obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 01

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZGŁOSZENIE ZGONU

 

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. , poz. 1741ze zm.), ustawazdnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz .U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).

 I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71. 

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
  3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciachu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 III. OPŁATY

 Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat

 IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon     i kierownik/zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzony zostaje w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis aktu zgonu 

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

VI.TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach  zmarłego,

- najbliższych krewnych lub powinowatych,

- osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

- osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

- administratorze domu,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 -  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -  Halina Patrzykąt (pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71)

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

   Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

   Oczekiwane 100%

                       

  Wydanie  z dnia 07.09.2015 r.