KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 08/08

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA PROCESU

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.              w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać w pokoju nr 3 (parter) bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

     

           1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

                 Do wglądu należy przedłożyć:

                 - dowód osobisty

 

III. OPŁATY

 

Nie pobiera się

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wpisanie do rejestru wyborców w ciągu 3 dni od daty wniesienia wniosku.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Turku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:

- stale zamieszali, przebywający stale na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;

- nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy;

- stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały

 

Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy.

 

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta   i Gminy Tuliszków, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą lub miastem Tuliszków można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

  Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych, Magdalena Pawłowska , pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

 

RO.OCW 08/08

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1