KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r.  1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 08/07

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA SPRAWY

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW

MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

l       Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

l       Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

l      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych  z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),

  l      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.)

l       ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz .U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

l ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularz wniosku można pobrać w pokoju nr 3 (parter) .

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  Dowód osobisty

  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

III. OPŁATY

Opłata wniesiona do kasy urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tuliszków:

·       4% najniższego wynagrodzenia za pracę , określonego w odrębnych przepisach

 

 

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

Wydanie żądanych informacji wskazanych we wniosku

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy i Miasta Tuliszków uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców Gminy i Miasta Tuliszków a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego             w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

VII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych, Magdalena Pawłowska,  pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

 

RO.OCW  08/07

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1