KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 08/06

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA SPRAWY

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

     

  - ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź w  - pokoju

(nr 3 parter). Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności  o zameldowaniu na  terenie gminy.

 Do wglądu:

              -dokument stwierdzający tożsamość    

       

III. OPŁATY

 

Opłata skarbowa: w kasie urzędu – parter lub na rachunek urzędu

     - za wydane zaświadczenie -17,00 zł

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA    

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności - pokój nr 3/parter/

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

       Do 7 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 Opłata skarbowa w kasie urzędu lub na rachunek urzędu

 VII. INFORMACJE DODATKOWE

1.  Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

  Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych, Magdalena Pawłowska,  pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

 

RO.OCW 08/06

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1