KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 08/05

 

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA PROCESU

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO W DRODZE  DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA W DRODZE  DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) - w tym : art. 35 lub 31 ust. 1

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

 I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Wniosek właściciela z prośbą o wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego można złożyć w pokoju nr 3 (parter) bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek właściciela, zarządcy o wymeldowanie lub uchylenie czynności materialno – technicznej polegającej na zameldowaniu osoby wraz z aktem notarialnym potwierdzonym za zgodność kserokopii z oryginałem np. przez notariusza lub wypis z ksiąg wieczystych

 

III. OPŁATY

1.       Za wydanie decyzji -10,00 zł

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

1. Wezwanie i przesłuchanie stron.
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej – przez policję.
3. Ustalenie istnienia przesłanek niezbędnych do wymeldowania w oparciu o przepisy    ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

4.       Wydanie decyzji administracyjnej

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 W ciągu 1 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta  Tuliszków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Nie ma

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

   Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych, Magdalena Pawłowska , pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

RO.OCW 08/05

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1