KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 06/04

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA PROCESU

WYMELDOWANIE Z MEJSCA POBYTU STAŁEGO

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z  2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków wymeldowania z miejsca pobytu stałego można otrzymać w pokoju nr 3 parter, bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

         1.  Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego

2. Do wglądu:

- dowód osobisty

                  

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Do wglądu dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

 

III. OPŁATY

     Nie pobiera się

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

brak

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 Wymeldowania należy dokonać osobiście.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

    Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych  Magdalena Pawłowska, pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

 

 

 

RO.OCW 06/04

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1