KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OCW 08/02

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA PROCESU

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków o zameldowanie na pobyt czasowy można pobrać w pokoju nr 3, bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

     

Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  • Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania czasowy. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

          

III. OPŁATY

 

Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA


Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie gminy - pokój nr 3 /parter/

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. 

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

      

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE     

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela /współwłaścicieli/ lub najemcy budynku, którzy muszą okazać dokumenty stwierdzające tożsamość.

 Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny  

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)


Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych,

 Magdalena Pawłowska ,pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72

 

 

RO.OCW  08/02

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1