KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

 RO.OCW 08/01

NAZWA PROCESU

EWIDENCJA LUDNOŚCI

NAZWA SPRAWY

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Nr strony

1/1

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r.  - o ewidencji ludności (  Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

 I. SPOSÓB ZAłATWIENIA SPRAWY


Formularze wniosków zameldowania na pobyt stały można otrzymać w pokój nr 3 /parter/, bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY
 

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowód osobisty albo paszport,
Wypełnionyformularz meldunkowyz potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
Dowód lub paszport pełnomocnika;
W celu zameldowania na pobyt stały nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu   stałego - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic).                         

III. OPŁATY

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej


IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy - pokój nr 3 /parter/


V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAW

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela /współwłaścicieli/ lub najemcy budynku, którzy muszą okazać dokumenty stwierdzające tożsamość.


VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA  PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny, Inspektor ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Wojskowych Magdalena Pawłowska,  pokój nr 3 /parter/, tel. (063) 279 17 72
 
RO.OCW 08/01
 Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.
 Strona 1/1