KARTA INFORMACYJNA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.KP 02

NAZWA PROCESU

      STWIERDZENIE  NADPŁATY     PODATKU

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tj. /Dz.U. z 2012r., poz.749 z późn. zm. Nr 8,/

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Formularze podań można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Podania przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku

     Załączniki :

     -      dokumenty potwierdzające słuszność żądania

III. OPŁATY

Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Po  złożeniu  podania  następuje  stwierdzenie  nadpłaty  i  jej zwrot  lub  zaliczenie  w  poczet  innych  zaległości  podatkowych.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

do 7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1) W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy /zgodnie z art 140 ustawy – Ordynacja podatkowa/.

2) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat finansowy – Inspektor ds. księgowości podatkowej Mirosława Miczyńska i Monika Linka, pok. nr 1,     tel. 063 279 17 69

 

 

RF.KP  02

Wydanie I z dnia 24.04.2008 r.

Strona 1/1