KARTA INFORMACYJNA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.KP 01

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE ZASWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  W  PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

 

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tj.  /Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm../

. Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej /Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm./

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularze podań można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Podania przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- podanie o wydanie zaświadczenia

III. OPŁATY

Opłata skarbowa:

-         za wydanie zaświadczenia – 21,00zł

/zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub  bezgotówkowo na rachunek Urzędu/,

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Po  złożeniu  podania  następuje  wydanie  zaświadczenia.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1) Umieszczenie w podaniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2) W przypadku posesji stanowiącej współwłasność podanie musi być potwierdzone przez współwłaściciela.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

    Referat finansowy – Inspektor ds. księgowości podatkowej Mirosława Miczyńska i Monika Linka, pok. nr 1,    tel. 063 279 17 69

 

 

 

RF.KP  01

Wydanie I z dnia 24.04.2008 r.

Strona 1/1