KARTA  SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RRG.LO 01/19

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
NAZWA PROCESU

DECYZJA  NAKAZUJĄCA PRZYŁĄCZENIE  DO  SIECI  KNALIZACJI SANITARNEJ

 

Nr strony

1/1

 

      PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                     (Dz. U.z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r.,   Nr 98, poz 1071 ze zm.).

3.      Uchwała Nr XXXV/229/2006 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMINY  I   MIASTA   TULISZKÓW (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poznań, dnia 9 mają 2006 roku, Nr 67, poz.1701).

 

 

      I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

         Wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie 

         do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 II. WYMAGANE  DOKUMENTY

 

Wykaz osób nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – źródło danych: Zakład

            Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie

 

III. OPŁATA  SKARBOWA:

 

Brak opłat

 

IV.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 

     1. Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w

          stosunku do osób nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

 

     2. Pismo Burmistrza akceptujące bądź nie termin przyłączenia się do sieci.

 

     3. Kontrola czy posesja została podłączona do sieci w zaakceptowanym przez Burmistrza

         terminie.

 

     4. Czynny udział strony w postępowaniu.

 

     5. Wydanie przez Burmistrza decyzji nakazującej podłączenie się do kanalizacji sanitarnej   w

         zakreślonym terminie lub decyzji o umorzeniu postępowania – w przypadkach

         bezzwłocznego podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej.

 

     6.. W przypadku braku realizacji decyzji nakazującej podłączenie do sieci  podjęcie działań

        przewidzianych przepisami prawa

    

 

     V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

-        do 1  miesiąca w przypadku niezwłocznego  podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

-        do 8 miesięcy w przypadku zaakceptowanych  odległych terminów podłączenia do kanalizacji sanitarnej         

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od  decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie   14 dni od daty doręczenia decyzji.                                                                                                                                     

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

Podanie w w informacji zwrotnej strony numeru telefonu, adresu e-mail oraz godzin, w których można uzyskać informacje dodatkowe od osoby nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu może ułatwić załatwienie sprawy.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Rozwoju Gospodarczego – inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska

    Hanna Grześkiewicz

    (pok. nr 24, II piętro) numer tel. (063) 2791784

 

 

 

RRG.LO  01/19

wydanie II z 19.03.2009 r.

Strona 1/1