KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/17

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Wnioski  w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożenia

 na raty podatku od środków transportowych

od osób fizycznych

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60  z póz. zm)

l        Uchwała Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l             W zależności od usługi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

·       wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

·       wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

·       wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

·       wniosek o umorzenie odsetek od zaległego podatku

 Załączniki:

W zależności od wystąpienia okoliczności uzasadniających ważny interes podatnika  lub interes publiczny:

l        zaświadczenie o dochodach obojga małżonków

l        zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (ksero pobieranego zasiłku )

l        potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)

l        potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę

l        udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, TV, i inne

l        orzeczenie sądu w sprawie rozwodu oraz wysokość zasądzonych alimentów

l        kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego

l        dokumenty potwierdzające ewentualną kradzież pojazdu

l        umowa kupna- sprzedaży pojazdów

l        inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

III. OPŁATY

    Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Złożenie wniosku przez podatnika oraz dostarczenie wymaganych dokumentów a następnie wydanie decyzji

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/17

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1