KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/16

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Wnioski i decyzje w sprawach umorzeń, odroczeń – podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U.z 2005r Nr 8,poz.60 ze zm./

l        Komunikat Prezesa GUS z dnia  22 października 2007r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r / M.P. Nr 79, poz. 846/.

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l             1. Wniosek o umorzenie bądź odroczenie zaległości podatkowej

II.          2. Udokumentowane wydatki ponoszone na inwestycje związane z działalnością                                        gospodarczą

III.        3. Dokumenty  potwierdzające sytuację finansową zakładu

     4. Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące form korzystania z pomocy

III. OPŁATY

      Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Po złożeniu wypełnionej informacji następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

      30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

 

1)      W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/16

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1