KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/15

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Wnioski i decyzje w sprawach umorzeń, odroczeń – podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8,poz.60 ze zm./

l        Ustawa z dnia 30.04.2004r. postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity Dz.U. Nr 123 poz. 1291ze zm./

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l              Wniosek o umorzenie bądź odroczenie zaległości podatkowej

1.    Udokumentowane wydatki ponoszone na inwestycje związane z działalnością gospodarczą

2.    Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zakładu

Załączniki:

l        sprawozdanie finansowe

l        bilans

l        kopia planu finansowego

l        kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego

III. OPŁATY

     

Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

Po złożeniu wypełnionej informacji następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi.

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

 

1)      W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

RF.WPO 09/15

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1