KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/13

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Podatek leśny od osób prawnych

zgłoszenie obowiązku podatkowego

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 465 , poz.1682 ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U.z 2012r  poz.749

l        Uchwała Nr 0007.59.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniony formularz- deklaracji  na podatek leśny na bieżący rok

III. OPŁATY

     

Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

Po złożeniu wypełnionej deklaracji zostaje ona wprowadzona do ewidencji podatkowej.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 15 stycznia każdego roku oraz w terminie 14-stu dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

 

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy  zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/13

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1\1