KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/12

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

zgłoszenie obowiązku podatkowego

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.849

l        Ustawa z 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz.749

l        Uchwała Nr 0007.59.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

l        Uchwała Nr 0007.43.2014 r. Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 listopada 2014roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniony formularz- deklaracji na podatek od nieruchomości na bieżący rok

III. OPŁATY

     Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

      Po złożeniu wypełnionej deklaracji zostaje ona wprowadzona do ewidencji podatkowej.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 31 stycznia każdego roku oraz w terminie 14-stu dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

RF.WPO 09/12

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1