KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/10

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Wnioski i decyzje w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

Nr strony

1/1

 

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8,poz.60 ze zm./

l        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm./

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l          Wniosek o odroczenie lub umorzenie zaległości podatkowej wraz z załącznikami:

1.    Zaświadczenie o dochodach

2.    Kopie odcinków emerytur i rent

3.    Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego

4.    Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia, nauki

III. OPŁATY

   Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Złożenie wniosku przez podatnika oraz dostarczenie wymaganych dokumentów a następnie wydanie decyzji i jej doręczenie

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

      30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1, W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w pokoju nr 1.

2. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/10

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1