KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r.  1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/08


NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Korekty podatku od nieruchomości od osób fizycznych

w trakcie roku podatkowego

Nr strony

1/1

 

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 121,poz.844 ze zm./,

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm./

l        Uchwała Nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l                   1. Wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości na bieżący rok

2. Zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków.

III. OPŁATY

       Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

     Złożenie wniosku przez podatnika oraz dostarczenie wymaganych dokumentów a następnie wydanie decyzji i jej doręczenie

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

    30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

     Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w pokoju nr 1.

2. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/08

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1