KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO  09/07

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Ustalanie i wydawanie decyzji dotyczących wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Nr strony

1/1

 

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200,poz.1682 ze zm./

l        Ustawa zdnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8,poz.60 ze zm./

l        Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r / M.P. Nr 79 poz. 846/.

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wydanie decyzji na podstawie danych z rejestru wymiarowego zgodnego z ewidencją gruntów i budynków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych

            2 .  Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków

III. OPŁATY

      Nie pobiera się.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

       Wydanie decyzji która jest doręczona podatnikowi.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Do końca lutego danego roku podatkowego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

    Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

RF.WPO  09/07

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona1/1