KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/05

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT

NAZWA PROCESU

Ustalanie i wydawanie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Nr strony

1/1

 

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r Nr 121,poz.844 ze zm./ art. 21 i 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm./

l        Uchwała Nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

    Wydawanie decyzji na podstawie danych z rejestru wymiarowego zgodnego z danymi z ewidencji gruntów i budynków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania nieruchomości  np. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy
2. Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków

III. OPŁATY

      Nie pobiera się.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

     Wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

     Do końca lutego danego roku podatkowego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

       Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/05

Wydanie II z dnia 19.03.2009r.

Strona 1/1