KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/04

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT

NAZWA PROCESU

Zgłoszenie obowiązku podatkowego – podatek leśny

 od osób fizycznych 

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U.z 2005r Nr 8,poz.60 ze zm./

l        Uchwała Nr 0007.59.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY  

Wypełniony formularz- informacji na podatek leśny.

III. OPŁATY

      Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

       Po złożeniu wypełnionej informacji następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

     Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

       Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

            termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy - Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

       Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/04

Wydanie III z dnia 31.12.2011 r.

Strona 1/1