KARTA SPRAWY  

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/03

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT

NAZWA PROCESU

Zgłoszenie obowiązku podatkowego – podatek rolny

 od osób fizycznych

 

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

 

l        Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969 ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 ze zm./

l        Uchwała Nr 0007.59.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniony formularz- informacji na podatek rolny.

III. OPŁATY

      Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Po złożeniu wypełnionej informacji następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

     30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

      Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/03

Wydanie III z dnia 31.12.2011  r.

Strona 1/1