KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/01

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT

NAZWA PROCESU
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatków podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - ustalenie dochodów z gospodarstwa rolnego

 

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U z 2012r.poz.749 ze zm. 

l        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe /Dz.U. Nr 165 poz.1374/

l        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców      Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatnika podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

III. OPŁATY

     

Opłata skarbowa

 

l        zaświadczenie- 17,00 zł ( zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub bezgotówkowo na rachunek bankowy )

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

Po złożeniu wniosku zaświadczenie wydawane jest od ręki

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie na podstawie postanowień o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 

 

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

 

1)      Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2)      W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/01

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1