obrazekobrazek

 KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 


Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników
 

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz.256)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020R. , poz. 910 )

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  ( Dz.U. z 2019 r., poz.391)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9)

Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz.U. z 2018r. poz. 1267 ze zm.)

 

 

Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245), lub

b) egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami

 

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub w pok. nr 15 Urzędu Gminy
 i Miasta Tuliszków  lub pobrać na stronie  www.bip.tuliszkow.pl,

 Wnioski przyjmowane są w Punkcie Obsługi Interesantów lub w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r.1.        

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowanie zawodowego młodocianych,

kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

kopia umowy o pracę z  młodocianym pracownikiem zawartej  w celu przygotowania zawodowego,

kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub  świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa oświatowego  albo zaświadczenie  ( oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,

dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia ( dołączyć w przypadku zmiany umowy),

umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy ( dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy),

Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ( oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA)

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. ( Dz.U. z 204r., poz. 1543),

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,  jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat  lub oświadczenie o  wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

klauzula informacyjna,

inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty /informacje niezbędne do ich wyjaśnienia Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem. Potwierdzić za zgodność z oryginałem może również pracodawca.

 

III. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez    młodocianego pracownika egzaminu.       

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, w sprawach zawiłych do 2 miesięcy. Art. 35 §3 KPA

 

VI. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 Zgodnie z art. 122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:

 -w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.,

 -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 -w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe , wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust .2 pkt 1 wynosi do 10 000 zł                   

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021 

 

VII. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika

 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów)  w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

1 stycznia 2020r. znowelizowano ustawę o rzemiośle. Rozszerzono katalog rzemieślników. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w ograniczenia obciążeń regulacyjnych ( Dz.U,. z 2019 r. poz, 1495) Młodociani, którzy z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami. 

Termin otrzymania dofinansowania: przekazanie przyznanego w drodze decyzji dofinansowania zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

- pracodawca,
- osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
- osoba zatrudniona u pracodawcy

Zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

 Wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu zostały opisane w:

     1) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),

     2) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),

     3) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

Podanie we wniosku  numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

X. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny – Inspektort ds. obsługi sekretariatu Magdalena Markiewicz, pok. Nr 15, tel. (063) 279 17 86