Z A W I A D O M I E N I E

 

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 21 grudnia br. /tj. piątek/ o godz. 14-tej w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków, odbędzie się  XIII sesja  RM w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej.

4.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla placówek oświatowych nie będących nauczycielami  /projekt 85/.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 r.

      /projekt 86/.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 r. /projekt 87/.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu GiM na 2008 r. /projekt 88/:

1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

2/ odczytanie opinii komisji, w tym komisji budżetu i finansów,

3/ odczytanie opinii RIO,

4/ odczytanie wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu,

5/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami do projektu budżetu,

6/ głosowanie poprawek Burmistrza,

7/ głosowanie innych wniosków zgłoszonych przed sesją lub na sesji z uwzględnieniem art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r., /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/,

8/ głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r. /projekt 89/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia Dni Tuliszkowa   /projekt 90/.

11.Rozpatrzenie  projektu uchwały RM w  sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną         /projekt 91/.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
                   
                                                                                            
                                                          Przewodniczący RM 
                                                            
 w Tuliszkowie
                                    
                      /-/ Piotr Hryniuk