ZAWIADOMIENIE

 

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 16.11.2OO7r. /piątek/ o godz. 15-ej w sali nr 25 Urzędu GIM Tuliszków, odbędzie się XII sesja RM w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji Rady Miejskiej.

4.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2008 r..

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2008 r. na obszarze GiM Tuliszków.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie trybu szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa na 2008 r.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie inkasa podatków:     rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2008 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie regulaminu określającego na 2008 r. wysokości stawek szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest GIM Tuliszków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r..

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/07 RM w T-wie z dnia 12.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej PN. ,,Budowa drogi gminnej Kiszewy — Grabowiec”,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/55/07 RM w T-wie z dnia 12.07.2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej PN. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Tuliszkowie”.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/259/06 RM w T-wie z dnia 22.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej PN. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. T-ów — ul. Jabłonna etap X”.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcia obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący RM

 w Tuliszkowie

                         /-/ Piotr Hryniuk