ZAWIADOMIENIE

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu
12 czerwca 2007 r. /tj. wtorek/ o godz. 16-tej
w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków,
 odbędzie się VIII sesja  RM w Tuliszkowie.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z obrad VII sesji.
 4. Sprawozdanie  Burmistrza z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – uzupełnienie etapu
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad VIII  sesji RM.

 

 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej

w  Tuliszkowie

/-/  Piotr Hryniuk