Rejestr zarządzeń - rok 2006

 

 

 1. Zarządzenie Nr 0151/1/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 5.01.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok
 2. Zarządzenie nr 0151/2/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 18 .01.2006 rw sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu na 2006 rok.
 3. Zarządzenie nr 0151/3/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.02.2006 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. Zarządzenie nr 0151/4/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.02.2006 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 5. Zarządzenie nr 0151/5/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia wielkości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w dziedzinie sportu
  w 2006 roku.
 6. Zarządzenie nr 0151/6/06 Burmistrza gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.02.2006 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 7. Zarządzenie nr 0151/7/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.03.2006 r. w sprawie  przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2005 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 8. Zarządzenie nr 0151/8/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 16.03.2006 r. w sprawie  wydzierżawienia części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnych 979/124 położonej w Tuliszkowie na okres 3 lat.
 9. Zarządzenie nr 0151/9/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.03.2006 r. w sprawie  wprowadzenia "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków"
 10. Zarządzenie nr 0151/10/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.03.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Budowa ulicy Piaskowej i ciągu pieszo-jezdnego na Placu Akacjowym w miejscowości Tuliszków wraz z odwodnieniem" prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony powyżej 60000 euro.
 11. Zarządzenie nr 0151/11/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnie 30.03.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok
 12. Zarządzenie nr 0151/12/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnie 21.04.2006 r. w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 13. Zarządzenie nr 0151/13/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 16.05.2006 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 14. Zarządzenie nr 0151/14/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.05.2006 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu za lokal mieszkalny.
 15. Zarządzenie nr 0151/15/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.05.2006 r. w sprawie ustalenia dnia 25 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 16. Zarządzenie nr 0151/16/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.05.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2003 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu GKRPA.
 17. Zarządzenie nr 0151/17/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.05.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów położonych w Tuliszkowie.
 18. Zarządzenie nr 0151/18/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 19. Zarządzenie nr 0151/19/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 20. Zarządzenie nr 0151/20/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 21. Zarządzenie nr 0151/21/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 22. Zarządzenie nr 0151/22/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 23. Zarządzenie nr 0151/23/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 24. Zarządzenie nr 0151/24/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 25. Zarządzenie nr 0151/25/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.06.2006 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 26. Zarządzenie nr 0151/26/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.06.2006 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
 27. Zarządzenie nr 0151/27/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „remont pomieszczeń w pawilonie sportowym w Tuliszkowie- zmiana sposobu użytkowania”
 28. Zarządzenie nr 0151/28/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tuliszkowie, Grzymiszewie i w Piętnie.
 29. Zarządzenie nr 0151/29/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 30. Zarządzenie nr 0151/30/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok.
 31. Zarządzenie nr 0151/32/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.07.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi gminnej Nadworna – Borek na odcinku od km 0+000 do km 1+100
 32. Zarządzenie nr 0151/33/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.07.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń w pawilonie sportowym w Tuliszkowie.
 33. Zarządzenie nr 0151/34/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 17.07.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smaszewie oraz zasad pracy komisji konkursowej .
 34. Zarządzenie nr 0151/35/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.07.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smaszewie oraz zasad pracy komisji konkursowej .
 35. Zarządzenie nr 0151/36/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.07. 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 36. Zarządzenie nr 0151/37/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.07.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 37. Zarządzenie nr 0151/38/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.08.2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru rozbudowanego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krępa.
 38. Zarządzenie nr 0151/39/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.08.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach ( przewóz i odwóz ) dzieci do szkół na terenie gminy Tuliszków w roku szkolnym 2006/2007 w komunikacji zamkniętej.
 39. Zarządzenie nr 0151/40/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.08.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie ogrzewania piecowego ( węglowego ) na ogrzewanie gazem płynnym propan-butan budynku Przedszkola w Tuliszkowie, ul. M. Buczka 3
 40. Zarządzenie nr 0151/41/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych    ” Remont pomieszczeń pawilonu sportowego w Tuliszkowie – zmiana sposobu użytkowania ”
 41. Zarządzenie nr 0151/42/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08. 2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Tuliszkowie na kolejne 5 lat szkolnych.
 42. Zarządzenie nr 0151/43/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiszewach na kolejne 5 lat szkolnych.
 43. Zarządzenie nr 0151/44/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Grzymiszewie na kolejne 5 lat szkolnych.
 44. Zarządzenie nr 0151/45/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie na kolejne 5 lat szkolnych.
 45. Zarządzenie nr 0151/46/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smaszewie na kolejne 5 lat szkolnych.
 46. Zarządzenie nr 0151/47/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.08.2006 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków i instytucji kultury za I półrocze 2006 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
 47. Zarządzenie Nr 0151/48/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia28.08.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 48. Zarządzenie Nr 0151/49/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.08.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/12/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 49. Zarządzenie Nr 0151/50/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia08.09.2006 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego w 2006 roku.
 50. Zarządzenie Nr 0151/51/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 13.09.2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru robót konserwacyjnych wykonanych przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku ul. Kaliska 59 dotyczących zadania: Konserwacja rowu „T-I” o długości
 51. Zarządzenie Nr 0151/52/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.09.2006 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia tych postępowań w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.
 52. Zarządzenie Nr 0151/53/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.09.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 53. Zarządzenie Nr 0151/54/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.09.2006 r. w sprawie powołania komisji nagród Burmistrza na dzień Edukacji Narodowej 2006 rok.
 54. Zarządzenie Nr 0151/55/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.09.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 55. Zarządzenie Nr 0151/56/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie i Miasta Tuliszków długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 710 000,00 złotych.Zarządzenie Nr 0151/57/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 56. Zarządzenie Nr 0151/58/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok.
 57. Zarządzenie Nr 0151/59/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Pisakowej i ciągu pieszo-jezdnego na Placu Akacjowym w Tuliszkowie wraz z kanalizacją deszczową”
 58. Zarządzenie Nr 0151/60/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.10.2006 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Tuliszków na okres 3 lat.
 59. Zarządzenie Nr 0151/61/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 60. Zarządzenie Nr 0151/62/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 61. Zarządzenie Nr 0151/63/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 62. Zarządzenie Nr 0151/64/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 63. Zarządzenie Nr 0151/65/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Tuliszków na okres 3 lat.
 64. Zarządzenie Nr 0151/66/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 65. Zarządzenie Nr 0151/67/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 12.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 66. Zarządzenie Nr 0151/68/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy sprzętu komputerowego.
 67. Zarządzenie Nr 0151/69/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.10.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 68. Zarządzenie Nr 0151/70/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.10.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych „Budowa instalacji CO wraz z kotłownią gazową w budynku przedszkola w Tuliszkowie”
 69. Zarządzenie Nr 0151/71/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.10.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 70. Zarządzenie Nr 0151/72/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.10.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 71. Zarządzenie Nr 0151/73/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.10.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok.
 72. Zarządzenie Nr 0151/74/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 02.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Plac Floriański w Tuliszkowie asfaltobetonem na powierzchni 854 m2
 73. Zarządzenie Nr 0151/75/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 02.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Zdrojowej w Tuliszkowie asfaltobetonem na powierzchni 370m2
 74. Zarządzenie Nr 0151/76/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 02.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych „Remont ulicy Targowej w Tuliszkowie na długości 560mb-od km 0+000 do km 0+560”
 75. Zarządzenie Nr 0151/77/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 03.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych „Budowa drogi gminnej Zadworna – Borek, gmina Tuliszków, powiat turecki na odcinku od km 0+000 do km 1+100”
 76. Zarządzenie Nr 0151/78/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych „Budowa przy kanalików kanalizacyjnych w miejscowości Tuliszków- uzupełnienie etap 12 i 13”
 77. Zarządzenie Nr 0151/79/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.11.2006 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 78. Zarządzenie Nr 0151/80/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 79. Zarządzenie Nr 0151/81/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 80. Zarządzenie Nr 0151/82/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych ”Remont drogi gminnej Tuliszków – Krępa od km 2+010 do km 2+110, od km 2+380 do km 3+660 oraz od km 4+395 do km 4+586”
 81. Zarządzenie Nr 0151/83/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.11.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych ”Remont drogi gminnej Zadworna – Borek, gmina Tuliszków, powiat turecki na odcinku od km 0+000 do km 1+100”
 82. Zarządzenie Nr 0151/84/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok.
 83. Zarządzenie Nr 0151/85/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.11.2006 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok.
 84. Zarządzenie Nr 0151/86/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 85. Zarządzenie Nr 0151/87/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pawilonu sportowego przy stadionie sportowym w Tuliszkowie ul. Nortowska 1.
 86. Zarządzenie Nr 0151/1/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.12.2006 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 87. Zarządzenie Nr 0151/2/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego.
 88. Zarządzenie Nr 0151/3/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.12.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 r.
 89. Zarządzenie Nr 0151/4/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.12.2006 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w budynku UGiM w Tuliszkowie na podstawie umowy nrRG-PPG 2222/21/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku.
 90. Zarządzenie Nr 0151/5/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w budynku UGiM w Tuliszkowie na podstawie umowy nrRG-PPG 2222/21/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku.
 91. Zarządzenie Nr 0151/6/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w budynku UGiM w Tuliszkowie na podstawie umowy nr RG-PPG 2222/21/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku.
 92. Zarządzenie Nr 0151/7/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.12.2006 r. w sprawie powołania komisji odbioru dostawy sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 93. Zarządzenie Nr 0151/8/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2007.