UCHWAŁA NR 0007.13.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 r.