UCHWAŁA NR 0007.2.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2025.