Zarządzenie nr 0050.12.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.