UCHWAŁA NR 0007.74.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2024